Pozície

SEC / Pozície
Samostatný projektový pracovník – analytik (projektový manažér)

Zabezpečenie činnosti pri koordinácii manažmentu jednotlivých projektov.

Samostatný inžinier kvality – analytik

Udržiavanie platných dokumentov systému manažérstva kvality,metodické usmernenie pracovníkov spoločnosti,dodržiavanie kontrolných činností,vypracováva a navrhuje analýzy nezhôd pri reklamácii dodávateľov. Komunikácia so zákazníkom a riešenie zákazníckych reklamácií (8D reporty). Zodpovednosť za evidenciu reklamácií, návrh preventívnych a zabezpečovanie nápravných opatrení, spolupráca s ostatnými oddeleniami, príprava a aktualizácia dokumentov kvality. Nutnosť ovládania anglického jazyka na úrovni B2.

Mechanický konštruktér CATIA

Navrhovanie nových svietidiel v programe CATIA, vypracovanie výrobnej dokumentácie, modelovanie, vizualizácia výrobkov, vytváranie výkresov, spolupráca v rámci tímu, riešenie problémov.

Elektrokonštruktér

Návrh a konštrukcia elektronických častí svietidiel (DPS) v prostredí MENTOR, návrh elektronického zapojenia, návrh jednočipových aplikácií, príprava technickej dokumentácie