Projekty EU

SEC / Projekty EU

Názov projektu: Implementácia progresívnych CNC technológií na rozšírenie portfólia produktov a zvýšenie efektivity a flexibility výrobného procesu

Prijímateľ: SEC spol. s r. o., Mariánska dolina 1, 949 01 Nitra (prevádzka Jakuba Haška 11, 949 01 Nitra)

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobcu komplexných osvetľovacích systémov koľajových vozidiel inštalovaním inovatívnej CNC technológie a automatizáciou vnútropodnikovej logistiky

Ukazovatele inovatívnosti projektu:

 • 1 organizačná inovácia (zavedenie automatizovanej skladovej logistiky),
 • 1 technologický proces (dvojfázový proces rezania a tvárnenia plechových dielov),
 • 1 nová skupina produktov, ktoré sú pre firmu nové (integrované osvetľovacie systémy s príslušenstvom nadväzujúcich mechanických častí interiérov),
 • nárast zamestnanosti v podniku o 3 pracovné miesta (2 operátori,1 technológ).

Hlavná aktivita (inovácia stredného stupňa, typ – ostatné inovačné opatrenia) prispeje k dosiahnutiu cieľov projektu takto:

 • zvýšením presnosti a variability rezania a tvarovania plechových dielov sa zefektívni technologický proces a bude možné vyrábať novú skupinu výrobkov,
 • automatizáciou skladovej logistiky sa zefektívni celý technologický tok materilálu, nedokončenej výroby a hotových výrobkov,
 • zvýšením pridanej hodnoty úsporou nákladov na externú kooperáciu, resp. zvýšením tržieb po zaradení novej skupiny výrobkov sa zvýši inovatívny potenciál a konkurenčnú schopnosť žiadateľa.

Predmet obstarania (CNC linka s kombinovaným vysekávacím lisom s laserovým zariadením a s logistickoskladovacími modulmi) bol rozdelený na 2 logické celky

 • CNC kombinované centrum s vysekávacím lisom s laserovým zariadením
 • CNC logisticko-skladovacie moduly.

Primárne prínosy :

 • možnosť spracovať základné materiály a rozpracované tvarovo zložitejšie plechové diely väčších rozmerov,
 • rozšírenie technologických možností laserového rezania a tvárnenia plechových dielov, pre nemožnosť vykonania niektorých operácií na súčasných strojoch,
 • zníženie materiálového odpadu pri presnejšom rezaní,
 • zavedením programovacích postupov (tvorba CNC programu),
 • výrazné zníženie výrobnej kooperácie a podielu nakupovaných dielov,
 • automatizácia toku materiálu medzi logickými celkami CNC linky,
 • automatizácia logistiky skladovania (uskladnenie, podávanie aj odoberanie spracovaných plechových dielov)

Sekundárne prínosy:

 • skrátenie času rezania a tvárnenia plechových dielov prinesie celkovú úsporu času, to zlepší možnosti splnenia termínovej požiadavky zákazníkov,
 • zníženie podielu kooperácie u externých dodávateľov,
 • zníženie chybovosti vybraných procesov ich automatizáciou (eliminácia chýb ľudského faktora),
 • zníženie reklamácií pri dosiahnutí požadovanej presnosti rezania a tvárnenia plechových dielcov.

Výška finančného príspevku: 673 750 €

Realizácia projektu: 11/2017 – 10/2018

Kúpna zmluva uzavretá s víťazom verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/898856